سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین موسوی – شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان
ابوالفضل ناطقی – دانشگاه زنجان-گروه برق قدرت
فاطمه براتی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مقاله قبل طرح جدیدی برای طراحی ترانسفو رماتورهای هرمتیک بالشتک گاز ی یا استفاده از ول ه های قابل انعطاف بصورت دستی معرفی کردیم که یکی از مزایای عمده آن حذف گاز ازت بالای مخزن ترانسفورماتور و لحاظ شدن نقش دفع حرارتی درپوش و دیواره های جانبی مخزن بود . دراین مقاله بر آن شدیم که آن طرح جدید را با اس تفاده از الگوریتم ژنتیک بهین ه سازی کنیم . با استفاده از این الگوریتم ابتدا ورودی ها و محدوده تغییرات آنها مشخص می شوند که هر یک از این ورودی ها به عنوان یک ژن برای الگوریتم ژنتیک عمل خواهند کرد . این ژن ها در کنار هم تشکیل یککروموزوم را داده و چندین کروموزوم در کنار هم تشکیل یک جمعیت را می دهند. بدین منظور تعداد ژن های هر کروموزموم برابر با تعداد پارامترهای مستقل مسئله گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ابعاد ترانسفورماتور در جهت طولی و عرضی بترتیب در حدود 4/5و7/3 درصدکاهش م ی یابد و وزن روغن به اندازه 11/6% ،وزن مخزن 15/5% و وزن کل ترانسفورماتور نیز در حدود7/4% کاهش خواهد یافت.