مقاله به کارگيري مدل رگرسيون لجستيک در بررسي عوامل موثر بر حاملگي ناخواسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه 32 تا 36 منتشر شده است.
نام: به کارگيري مدل رگرسيون لجستيک در بررسي عوامل موثر بر حاملگي ناخواسته
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي ناخواسته
مقاله پيشگيري از آبستني
مقاله مدل رگرسيون لجستيک
مقاله اردبيل
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اماني فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نهان مقدم نگين
جناب آقای / سرکار خانم: تبرايي ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حاملگي ناخواسته يکي از مشکلات مهم جامعه مي باشد که مي تواند سلامت مادر و کودک را به خطر اندازد و هزينه هاي زيادي را بر سيستم بهداشت و درمان تحميل نمايد. طبق تحقيقات صورت گرفته، بيش از يک سوم حاملگي ها در دنيا ناخواسته هستند که %95 از آنها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر شيوع حاملگي ناخواسته در شهر اردبيل صورت گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت مقطعي بر روي 328 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر اردبيل انجام شد. اطلاعات با مصاحبه رو در رو با زنان مراجعه کننده اخذ و داده ها در قالب روش هاي آمار توصيفي – تحليلي و روش رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني کل زنان
28.2±6.7 سال و اکثريت آنان (%55.3) در گروه سني، 30-20 سال قرار داشتند. %45.3 زنان خانه دار و اکثريت همسران آنها (%53.7) کارگر بودند. ميانگين تعداد فرزندان 1.6±1.5 فرزند بود. از 328 زن مورد بررسي در 199 نفر (%60.7) حاملگي ناخواسته گزارش گرديد که از بين آنها %70.7 ناخواسته هر دو زوج بود. اکثريت زنان (%35.6) از قرص ترکيبي براي پيشگيري استفاده مي کردند. بر اساس مدل رگرسيوني لجستيک از بين کل متغيرهاي تاثيرگذار، سن شوهر، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، تعداد سقط، استفاده از روش خاص پيشگيري، روش پيشگيري فعلي بر شيوع بارداري ناخواسته تاثير داشت.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي حاملگي ناخواسته در اردبيل نسبت به ساير مناطق، ضروري به نظر مي رسد که سياستگذاران در زمينه سوادآموزي، سن مناسب بارداري، مشاوره و آموزش در خصوص استفاده صحيح از روش هاي پيشگيري، اهميت آموزش مردان بر مشارکت در برنامه هاي تنظيم خانواده و ارتقاي کيفي خدمات تنظيم خانواده، سياست هاي مناسب تري را اتخاذ نمايند.