سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده آزاده میران – کار شناس مهندسی صنایع – دانشگاه الزهرا
مجتبی دیانتی – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی مکانیک – سازه کشتی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با گذر زمان اهم یت ک یفیت محصولات برا ی حفظ ب ازار فروش به عنوان پارامتر تع یی ن کننده ا ی در سرنوشت سازمان شناخته شده است . متدولوژی شش س یگما به عنوان روش ی س یستماتیک م ی تواند جهت به کارگ یری منسجم ابزارها ی مختلف کیفی در کاهش انحرافات فرایندهای موجود در صنعت کشتی سازی مطرح شود . در این مطالعه , فرایند پانل سازی و مونتاژ در یک شرکت فعال در زم ینه کشت ی ساز ی مورد بررس ی قرار گرفته و با جمع آور ی داده ها ، سطح س یگمایفعلی فرا یند تع یین گرد یده و سپس علل ر یشه ای موجود شناسا یی و راه حل ها یی جهت بهبود و افزا یش سطح س یگمای فرایند ارایه می گردد .