سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسینعلی حاجیلو – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ( جهاد دانشگاهی صنعتی شریف )

چکیده:

تفکر ناب به عنوان یک روش کشف و حذف تلفات غیر ارزش افزا در تولیـد و خـدمات شـناخته مـی شـود . در ایـن مقاله گزارش یک تحقیق انجام شده در رابطه با ساخت یک متدولوژی تعمـیم تفکـر نـاب در نگهـداری و تعمیـرات بـه همراه نتایج حاصل از یکارگیریآن در نگهداری و تعمیرات قطارهای مسافری ارائه می گردد . با اشاره به ماموریت نگهداری و تعمیرات در تولید و اصول و تکنیک های تفکر نـاب ؛ تلفـات هفتگانـه نـاب در تولبـد و معادل آنها در نت ذکر می شود و سپس به منظور کاهش تلفات نت و بهبود ستاده های اصلی آن چون بهـره وری، قابلیـت اطمینان،دسترس پذیری و هزینه در عملیات نگهداری و تعمیرات یک متدولوژی نت ناب پیـشنهاد مـی گـردد . نتـابج ایـن تحقیق نشان می دهد که استفاده از متدولوژی نت ناب 15 تا 20 درصد در ستاده های اصلی نت بهبود ایجاد می کند .