سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بختیار استادی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی سپهری – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، ته
محمد اقدسی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، ته
بابک تیمورپور – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) سیستم های کاری در سازمان ها را با نگرش فرآیندگرایی سازمان دهی مجدد می نماید . دانش تولید شده بوسیله ابزارهای داده کاوی می تواند بعنوان پایه ای برای مدیران دانش در سازمان هایی که به دنبال طراحی مجدد تمامی فرآیندهای کسب و کار هستند و همچنین راجع به مناسب بودن توسعه و چالش های کسب و کار موجود و بقاء در سطح رقابت هم تراز با سازمان های کسب و کار دیگر، مورد استفاده قرار گیرد . در این مقاله ، استفاده از تکنیک داده کاوی برای پشتیبانی فرآیند طراحی مجدد کسب و کار پیشنهاد می شود . که این عمل بوسیله استخراج دانش موردنیاز که در حجم زیادی از داده های نگهداری شده توسط سازمان پنهان می باشد از طریق مدل های داده کاوی صورت می پذیرید