سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرمهدی سیدرحیمینیارق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا قوامی ریابی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا خالوکاکائی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رامین هندی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

شناسایی مناطق آنومال ژئوشیمیایی یکی از الویتهای پروژه های اکتشافی بوده و در تحقیقات ژئوشیمیایی روشهایی متعددی به منظور تفکیک این مناطق بکاربرده می شود. در این تحقیق روش فرکتالی عیار – مساحت به منظور شناسایی محدوده آنومال عناصرهمراه کانیسازی طلا بکار برده شده است. برای این منظور، از نمونههای برداشت شده رسوباتآبراههای کمک گرفته شده است. عنصر Asبا توجه به ارتباط ژنتیکی نزدیک که با طلا دارد و عنصر Sn به جهت رفتاری متفاوت باAs به عنوان نمونه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. نمودارهای لگاریتمی غلظت – مساحت این عناصر وجود سه زیر جامعه را برایAs و دو زیر جامعه را برای Sn نشان میدهد. عنصر As با حساسیت بیشتری، حداقل تاثیر دو فاز موثر بر تغییر غلظت در واحدهای سنگی را آشکار می نماید حال آنکه عنصر Sn قادر به آشکارسازی یکی از این فازها شده است. لذا بنظر می رسد که حساسیت عنصرAs در شناسایی فازهای کانی سازی بیشتر ازSn در این تحقیق بوده است. نتایج این روش نیز مقادیر آنومال این عناصر را با دقت بالایی از مؤلفه سینژنتیک تفکیک نموده است