سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدحسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری
فاطمه قادری – دانش آموخته میکروبیولوژی دانشگاه قم
محمد عبداللهی – دانش آموخته علوم کامپیوتر دانشگاه یزد .

چکیده:

میکروارگانیسمهای خاک نقش مهمی در کیفیت خاک و حاصلخیزی آن دارند . مسلماً ابداع روشهای جدید جهت بررسی تنوع ،توزیع و رفتار میکروارگانیسم ها در خاک با اهمیت می باشد و می تواند نقش بسزایی در مطالعه کیفیت و سلامت خاک و استفاده بهینه از آن داشته باشد . روشهای فعلی نمونهگیری از خاک دارای مشکلات و محدودیتهای متعددی میباشند که نهایتاً هر کدام از این محدودیتها ممکن است باعث بروز انحرافاتی در نتایج حاصله گردند، از این رو استفاده از یک روش صحیح و مطمئن در نمونهبرداری از خاک بسیار ضروری و پراهمیت به نظر می رسد . هدف اصلی از انجام این تحقیق استفاده از یک روش مناسب جهت نمونه برداری از میکروارگانیزمها در اکوسیستمهای مختلف موجود در یک منطقه می باشد . آنچه به عنوان استراتژی یا روش نمونه برداری در علوم خاک
مطرح می باشد شامل روشهای تصادفی و سیستماتیک است که هر یک از آنها شامل تقسیم بندی های مختلفی می باشند و به اقتضای شرایط و هدف از نمونه برداری صحرایی، اعمال می گردند . در این تحقیق از استراتژی قضاوتی برای نمونه برداری از اکوسیستمهای مختلف موجود در منطقه مطالعاتی استفاده و روشی پیشنهاد شده که به کمک تفسیر بصری و رقومی تصاویر ماهواره ای بهترین قضاوت از منطقه حاصل می گردد و نمونه برداری را با دقت و سرعت بیشتری به انجام می رساند