سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی سوهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نگار محمدحسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سینا حسین پوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین صیادی – دانشیار گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
در این مقاله، ابتدا سی ستم سرمایشتبخیری با د سیکنت مایع ارتقا یافته 1معرفی شده و نحوه کارکرد آن شرح داده میشود. سپس به منظور ارائه راهکاری کلی برای برر سی این خنککنندهها، پارامترهای دبی جرمی، دما و رطوبت هوای وارد شده و دبی جرمی، دما و غلظت د سیکنت ورودی بیبعد گردیده و در ادامه با استفاده از دادههای تجربی و نتایج عددی به دست آمدهاز م طال عات موردی موجود، م قادیر پارامتر های بیب عد برای این م طال عات محاسبه میشوند. در انتها نیز تاثیر پارمترهای بیبعد ورودی بر روی اختلاف دما و اختلاف رطوبت بیبعد ایجاد شده توسط سیستم، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتایج نشان میدهند که تغییرات اختلاف رطوبت بیبعد بر حسب دمای دسیکنت ورودی بدون بعد به صورت خطی میباشد.همچنین این نتیجه به دست میآید که مقدار 1، نسبت دبی جرمی د سیکنت به جریان هوای بهینه برای خنککننده میبا شد و با افزایش دادن غلظت دسیکنت و نسبت دبی جرمی دسیکنت به جریان هوا و کاهش رطوبت مطلق و دمای هوای ورودی و نیز دمای دسیکنت میتوان عملکرد سی ستم را ارتقا داد که با این توجه، ترکیب هوای محیط با بخ شی از هوای برگشتی از اتاق یک راه حل اقتصادی برای این منظور به شمار میآید.