سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم
زهره حمیدی اصفهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع

چکیده:

غذاهای عملگر میتوانند از طریق ایجاد اثرات مطلوب فیزیولوژیکی، به عنوان پلی میان رژیم غذایی و بهبود سلامت افراد عمل کنند.یکی از عمدهترین گروههای غذاهای عملگر، گروه اسیدهای چرب چندغیراشباع است که دارای اثرات ویژهای بر رشد و سلامتهستند. امروزه به دلیل منابع محدود و ناکافی این اسیدهای چرب و نیز به دلیل برخی از مشکلات مربوط به طعم و بو، تولید بیوتکنولوژیکی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه از ریزسازوارههای روغنی مانند گونههایی از جنس مورتیرلا، پیتیوم، کانینگاملا، آسپرژیلوس، موکور و تامنیدیوم استفاده میگردد که قادر به تجمع روغن در میسلیوم خود هستند. مزایای تولید روغن تک یاخته شامل نامحدود بودن منابع ریزسازوارهها، صرفه اقتصادی، امکان استفاده از سوبستراهای ارزان و در دسترس، قابلیت تجزیه زیستی زایدات و اطمینان از سلامت محصول نهایی میباشد