سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

روشن محمدی بایتمر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل
دوست مراد ظفری – استادیار قارچ شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد سالاری – استادیار قارچ شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

در این تحقیق هشت جدایه Rhizoctonia solani از غده های سیب زمینی آلوده به اسکلروت جدا گردید . همه آنها چند هسته ای و متعلق به گروه آناستوموزی 3 بودند . محلول هیپوکلریت سدیم و آب داغ به منظور غیرفعال نمودن اسکلروت های Rhizoctonia solani AG-3 در سطح غده های بذری سیب زمینی استفاده شد . با غوطه ور کردن غده ها در آب 55 ، 60 و 65 درجه سانتی گراد به ترتیب طی زمان های 8 ، 8 و 2 دقیقه، از رشد اسکلروت های روی غده های بذری سیب زمینی که به طور طبیعی آلوده بودند جلوگیری شد . در تیمار غده ها با محلول هیپوکلریت سدیم نیز، غلظت های 4 و 5 درصد به ترتیب طی زمان های 16 و 4 دقیقه منجر به بازدارندگی کامل از رشد اسکلروت های سطح غده ها شد . نتایج آزمایش های گلخانه ای نشان داد که تیمار با آب داغ 55 درجه سانتی گراد به مدت 8 دقیقه یا محلول 5 درصد هیپوکلریت سدیم به مدت 4 دقیقه هیچ گونه تأثیر سوئی روی بقای غده ها و جوانه های آنها ندارد . بنابراین کاربرد تیمارهای آب داغ 55 درجه به مدت 8 دقیقه یا کاربرد هیپوکلریت سدیم 5 درصد به مدت 4 دقیقه میتوانند شانکر ریزوکتونیایی سیبزمینی ناشی از غدههای آلوده را کنترل نمایند