سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرود
سیامک سامانی – دانشیار- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سلطانعلی کاظمی – استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

عملکرد تحصیلی مطلوب یکی از دغدغه های والدین و متولیان امور تربیتی می باشد و به دلیل وجود این تفکر که موفقیت آینده، وابسته به عملکرد در امر تحصیل می باشد، محققان همواره در پی یافتن راههایی در جهت افزایش آن بوده اند و عملکرد ضعیف نوعی اضطراب و تشویش در دانش آموز و خانواده ها ایجاد کرده که در صورت تکرار شدن، احساس خودکارآمدی کاهش یافته و با بروز در خودماندگی آموخته شده، تبعات سوء روانی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.