سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناهید خسروی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جعفر یثربی – استادیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

فلـزات سنگین آلاینـده معمولا کادمیـم، کرم، مس، جیوه، سرب، و روی هستند . آلودگی این عناصـر در خاک می تواند نتیجه فعالیتهای صنعتی مانند استخراج معادن، ذوب فلزات، استفاده از آفت کشها و کودهای شیمیایی، و لجن فاضلاب باشد ( کاباتا – پندیاس و پندیاس، ).1989 نکته قابل توجه دیگر این است که تحرک و قابلیت دسترسی فلزات سنگین مانند روی، مس، سرب، کادمیم و غیره و میزان ماندگاری این عناصر در خاک توسط واکنش های جذب و رها سازی در خاک ها کنترل می شود اما اطلاعات محدودی در رابطه با رها سازی آنها وتأثیر پارامترهای محیطی بر این فرایند در دسترس می باشد ( ون و همکاران، ).2002 با در نظر گرفتن اهمیت رها سازی فلزات در خاک از نظر تأثیر بر میزان جذب به وسیله گیاه و کارآیی کود و همچنین با توجه به گسترش روزافزون آلودگی خاک توسط فلزات سنگین و اهمیت واکنشهای جذب و رها سازی بر میزان آلودگی این خاکها و تأثیر اسیدهای آلی بر جذب و رها سازی فلزات در خاک و وجود اطلاعات محدود در زمینه تأثیر اسیدهای آلی بر رهاسازی فلزات سنگین ضرورت مطالعه رهاسازی فلزات سنگین در حضور این اسیدها مشخص می شود .