سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مهدی مشکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه حسابداری
معصومه بی غم آزاد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:
در این مقاله به بررسی اثرات اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب می کند. پیش بینی سود هر سهم، تأثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اساسا محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است. نمونه آماری پژوهش ۰۸ شرکت در طی دوره زمانی ۸۰۱ لغایت ۸۰۱ بوده است. برای مدل سازی، آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چند متغیره، نرم افزار) Eviews ( استفاده شده است. در این تحقیق برای سنجش اندازه شرکت از دو معیار فروش و ارزش بازار سهام استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین فروش و خطای پیش بینی سود هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر نتایج تحقیق هیچگونه رابطه معناداری بین ارزش بازار سهام و خطای پیش بینی سود نشان نمی دهد. در نتیجه می توان بیان نمود که بین اندازه شرکت و خطای پیش بینی سود هیچگونه رابطه ی معناداری وجود ندارد.