سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نجمه کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
ولی خدادادی – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی برخی اجزای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. متغیرهای اندازه ی هیئت مدیره و مالکیت نهادی به عنوان اجزای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده اند. به همین منظور، داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و اندازه ی هیئت مدیره با کیفیت سود ارتباط معناداری ندارد.