سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
فرزانه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از ویژگیهای خاکهای ورتی سول کم بودن مقدار ماده آلی (1 – 3%) در این خاکها است . بالا بودن میزان رس قابل انبساط و کم بودن مقدار مواد آلی، به لحاظ تأثیری که این مواد بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکدارند، می تواند عامل مهمی در نامناسب بودن خصوصیات فیزیکی خاکهای ورتی سول باشد .(Buol etal . , 2003 ) ماده آلی میتواند تا 20 برابر وزن خود آب جذب کرده و مانع خشک شدن ، انقباض و ترک خوردن خاک شود . ماده آلی رسها را به صورت واحدهای ساختمانی که خاکدانه نامیده میشوند به یکدیگر متصل کرده و باعث بهبود ساختمان خاک و تبادلات گازی در خاک می شود . ماده آلی به واسطه داشتن سطح ویژه ) (800 – 900 m 2 / g و CEC بالا (150 – 300 cmolc / kg ) باعث نگهداری عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه در خاک شده و تجزیهآن منجر به تولید بسیاری از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می شود ) ). Hudson,1994 بنابراین به نظر می رسد اضافه کردن بقایای گیاهی به خاکهای ورتی سول می تواند ضمن کاهش میزان چسبندگی و خاصیت انبساط و انقباض باعث بهبود ساختمان و تهویه این خاکها گردد . هدف این پژوهش نیز بررسی میزان تاثیر بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات فیزیکو و شیمیایی چند خاک ورتی سول می باشد .