سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پریساسادات اشفته – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریح
علیرضا مساح بوانی – عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده:

یکی از اثرات پدیده تغییر اقلیم، تأثیر بر وقایع حدی (سیلاب و خشکسالی) می باشد که در کشورمان کمتربه آن پرداخته شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر این پدیده بر رژیم سیلاب (شدت و فراوانی) حوضه آیدوغموش در دوره2069-2040میلادی 2050s مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدامقادیر دما و بارندگی ماهانه مدلHadCM3تحت سناریویA2برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید.سپس بوسیله روش کوچک مقیاس کردن مکانی تناسبیProportional Downscalingو روش کوچکمقیاس کردن زمانی عامل فاکتورChange Factorاین داد هها برای منطقه طرح کوچک مقیاس شدند.نتایج نشان از افزایش دما و تغییرات در بارندگی دوره2050s نسبت به دوره مشاهداتی منطقه دارد. مدل نیمه مفهومیIHACRES (Semi-Conceptualبرای شبی هسازی رواناب روزانه حوضه واسنجی گردید. با معرفی مقادیر دما و بارندگی کوچک مقیاس شده برای دوره 2050sبه مدلIHACRES رواناب حوضه در دوره آتی مورد شبی هسازی قرار گرفت. برازش توزیع احتمالاتی به سری سیلاب حداکثر سالانه و مقایسه شدت سیلاب های با دوره بازگشت مختلف با دوره مشاهداتی نشان از تأثیر تغییر اقلیم بر رژیم سیلاب این حوضه در دور ههای آتی دارد.