سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد عجمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شمس الله ایوبی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تبدیل جنگل ها به اراضی کشاورزی سبب بروز خطرات جدی شده بطوریکه هم اکنون یکی از دلایل اصلی وقوع سیلابهای مهیب و مخرب و فرسایش خاک را باید ناشی از تغییر کاربری های طبیعی دانست . تغییر کاربری طبیعی اراضی از طرفی موجب تخریب خاکهای تکامل یافته شده و از سویی دیگر می تواند موجب کاهش کیفیت خاک ] [ 1 و نابودی دائم باروری زمین شود ] . [ 5 تغییراتی که پس از جنگلتراشی و اجرای عملیات زراعی اتفاق می افتد موجب کاهش مواد آلی خاک ] [ 3 ، فعالیت میکروبی خاک ] [ 2 ، تخلخل و نفوذپذیری خاک ] [ 4 و در نتیجه تولید رواناب و فرسایش خاک خواهد شد ] . [ 6 موقعیتهای مختلف ژئومورفیک نیز به دلیل تفاوت در درجه شیب بخصوص در نواحی جنگلتراشی شده می توانند آثار قابل توجهی بر پارامترهای مختلف کیفیت خاک و روند تحولات آن بر جای گذارند . مطالعات میکرومورفولوژیکی می تواند در درک وقوع چنین تغییراتی کمک کند .