سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
سید محسن موسوی نیک – استادیار دانشگاه زابل
مالک ذین العابدین – پروفسور و رئیس دانشکدهی بو یتکنولوژی دانشگاه جامع هم درد هندوستان

چکیده:

شوری یکی از تنشهای مهم در کشاورزی محسوب می شود که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن جوانه زنی، رشد و عملکرد گیاه، باعث ایجاد ناپایداری میگردد. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف شوری حاصل از نمک کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچههای کاهو، آزمایشی در سال 1389 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح شوری ( 0 و 50 و 100 و 150 میلی مولار) بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی کلیه ارقام با افزایش شوری، به شدت کاهش پیدا کرد به طوری که در سطح شوری 150 میلیمولار جوانه زنی به حداقل (8.33%) رسید. سایر پارامترهای اندازه گیری شامل طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین وزن تر و خشک کاهو نیز با زیاد شدن غلظت نمک در محلول، کاهش یافتند. کلیه دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام گرفت.