سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ناصر عسکراوغلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه کارکنان انجام گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی از نظر ماهیت توصیفی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده و به لحاظ روش همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی به تعداد ۷۳۸ نفر می باشد که ۱۵۵ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب، انتخاب شده و در سال ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه توانمند سازی و رفتار کارآفرینانه استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب ۰/۹۵۹ و ۰/۹۲۳ می باشد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان از تایید آنها با ضریب اطمینان ۹۹% را دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین توانمند سازی روانشناختی و هر یک از ابعاد آن ( خود اثربخشی، خودمختاری، موثربودن، معنی دار بودن و اعتماد) با رفتار کارآفرینانه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.