سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه بیرجند، بخش مهندسی برق، گروه قدرت- بیرجند
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق- تهران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق- تهران

چکیده:

در این مقاله تأثیر حضور منابع تولید پراکنده به عنوان گزینه ای دیگر جهت تأمین ظرفیت مورد نیاز سیستم روی مکان یابی بهینه پست های فوق توزیع در قالب ریاضی مد ل سازی و بررسی شده است . در مدل ریاضی تابع هدف مسأله انواع هزینه های ثابت و متغیر طرح فرموله بندی شده است . همچنین محدودی تهای مرتبط با شبکه و بهره برداری از پست ها و منابع تولید پراکنده در مدل سازی منظور شده است . از مدل و روش پیشنهادی می توان در تعیین تعداد، مکان، ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پس ت ها در کنار منابع تولید پراکنده استفاده نمود . تابع هدف پیشنهادی و قیود مرتبط با آن یک مدل ریاضی غیرخطی را تشکیل می دهند که برای بهینه سازی آن از روش برنامه ریزی ریاضی غیرخطی استفاده شده است . در انتها با انجام آزمایش هایی کارایی مدل پیشنهادی نشان داده شده است.