سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا زینتی – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد تقی آساد – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمود معصومی – مرکز تحقیقات ویروسی غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عباس عالم زاده – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر دما در بیان ژن مقاومت به ویروس موزائیک رگهای گندم و تغییرات پروتئین و فنل کل، در رقم مقاوم کراس عدل و حساس مرودشت، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان دادند که دمای 32 درجه سانت یگراد سبب تغییر در بیان ژن مقاومت به ویروس گردید و علائم بیماری در رقم کراس عدل مشاهده شد. کاهش میزان پروتئین کل در رقم کراسعدل مایه زنی شده ، در دمای 25درجه سانتی گراد معنیدار نبود ولی در دمای 32 درجه سانتی گراد معنی دار بود . بنابراین دمای بالا ممکن است مانع بیان ژن های مؤثر در مکانیسم مقاومت شود و یا پروتئین های مؤثر در مقاومت ر ا که از قبل در رقم مقاوم وجود داشته اند، تجزیه کند . آلودگی به ویروس در رقم مرودشت باعث کاهش پروتئین شد. الگوی الکتروفورزی پروتئین در رقم مرودشت بیانگر کاهش غلظت دو زیر واحد آنزیم ریبولوز بیس فسفات کربوکسیلاز در گیاهان مایه زنی شده بود . بنابراین، شاید بتوان کاهش پروتئین را به کاهش غلظت این آنزیم نسبت داد . روند افزایش مواد فنلی در رقم مقاوم و حساس مایه زنی شده نشان داد که در رقم مقاوم ساخته شدن این مواد سر یع تر می باشد که میتواند بیانگر نقش احتمالی ترکیبات فنلی در جلوگیری از گسترش و جابجایی بیشتر ویروس در رقممقاوم باشد.