سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید فرشید ابوخمس – کارشناس ارشد مکانیزاسیون
رضا گشتاسبی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون
ارژنگ جوادی – گروه ماشین های کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
جعفر حبیبی اصل – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات خوزستان

چکیده:

این تحقیق به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور بمنظور مقایسه روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در زراعت گندم پس از برداشت برنج کشت شده به روش پادلینگ مورد بررسی قرار گرفت.در این طرح روشهای خاک ورزی شامل:A)گاوآهن برگردان دار+ دیسک + ماله، B) گاوآهن قلمی+ دیسک، C) رتیواتور+ دیسک، D) دوبار دیسک عمود برهم بود. متغیرهای عملکردی مورد بررسی شامل، جرم مخصوص ظاهری، سرعت پیشروی و پسروی آب در خاک، روند پیشروی آب در خاک، شاخص برداشت و عملکرد دانه بودند. نتایج بدست آمده حاکی این است که روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی تاثیر معنی داری بر میزان عملکرد ندارند و با توجه به حجم متفاوت آب مورد نیاز در تیمارهای مختلف، تیمار دو بار دیسک عمود بر هم با مصرف حجم کمتر آب و با در نظر گرفتن نبود تفاوت معنی دار در عملکرد، بیشترین راندمان در بهره وری از آب مصرفی را دارا می باشد.