سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطاالدین بهاروندی – دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آ
مرتضی شهیدزاده – استاد راهنما پایان نامه فوق ،مدیر گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه آزا

چکیده:

سیستم های خاک ورزی با حفظ و ذخیره رطوبت خاک برای مدت طولانی تر، تأثیر مثبتی در افزایش عملکرد محصول دارند. به همین منظور با هدف بهبود عملکرد و برخی پارامترهای زراعی لوبیا قرمزتأثیر چهار روش مختلف خاک ورزی بر روی مولفه های عملکرد لوبیا قرمزدر یک مزرعه در جنوب لرستان در اوایل بهار سال۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرارو چهار تیمار به اجرا درآمد که تیمارهای خاک ورزی عبارت بودند از الف: یک بار دیسک سبک به عمق۸ تا۱۰ سانتیمتر، ب: دو بار دیسک عمود بر هم به عمق۸ تا۱۰ سانتیمتر، ج: چیزل +یک بار دیسک سبک به عمق۸تا۱۰ سانتیمتر (بعنوان روشهای کم خاک ورزی) و د: گاو آهن برگردان دار+ یک بار دیسک سبک به عمق۸ تا۱۰ سانتیمتر، بعنوان روش مرسوم در نظر گرفته شد. دو رقم گلی و ناز، هم بعنوان ارقام لوبیاقرمز انتخاب شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی و سبزشدن، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، وزن صددانه و در نهایت عملکرد دانه بودند. نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی تأثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی و سبز شدن ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه داشتند؛ اما تأثیر تیمارها بر وزن صد دانه معنی دار نشد. همچنین اثر متقابل رقم و خاک ورزی بر عملکرد دانه معنی دار شد. نهایتاً تیمار۲، دو بار دیسک سبک عمود بر هم ، با۹۱ درصد جوانه زنی و عملکرد۲۰۸۶کیلوگرم در هکتار مناسب ترین تیماری است، که اکثر اهداف مورد نظر مدیریت مزرعه را تأمین کرد