سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماعیل زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
الهیار خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
سعید شفیعی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

غلظت کادمیم در اغلب خاکها بین یکدهم تا یک میلیگرم در کیلوگرم متغیر است . غلظت کادمیم در خاک عمدتاً به مواد مادری و میزان هوازدگی خاک بستگی داردکادمیم و روی از نظر خصوصیات شیمیایی بسیار شبیه به هم بوده و کادمیم جذب شده می تواند در داخل سلول بعضی از وظایف متابولیسمی روی را انجام دهد که این عمل با کمبود روی در گیاه تشدید میشودعنصر کادمیم برای انسان و دام سمی است و علت اصلی سمیت آن میل شدید ترکیبی آن با گروههای تیولSH در آنزیم های پروتئینساز میباشدتحقیقات متعدد مک لاگین و همکاران (1999) حاکی ازآن است که بین گونه های گیاهی از لحاظ جذب کادمیم تفاوتهای زیادی وجود دارد و غلظت آن دراندامهای گیاهی بستگی به اندام گیاه، سن و اثرات متقابل فلزات در غشای سلولی گیاه هنگام جذب دارد کادمیم به صورت سولفید یا ترکیب با عناصر دیگر غالبا بصورت ناخالصی در سنگ معدن روی و سرب یافت می شود . منابع کادمیم در محیط زیست، معادن استخراج خاک فسفات، روی، سرب و مراکز و صنایع ذوبآهن، باطری سازی، تولید لاستیک، آبکاری، تولید پلاستیک و استفاده از کود فسفاتی با ناخالصی کادمیم در مزارع استهدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف روی بر شاخص های رشد و میزان جذب کادمیم توسط گیاه ذرت می باشد