سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه سلحشور دلیوند – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
محمدرضا یزدانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور و گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
مسعود کاوسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور و گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور و گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مهم ترین اقلام وارداتی کشور روغن خوراکی است، که طبق آمار موجود میزان قابل ملاحظه ای از آن وارد می شود . کلزا پس از سویا دومین گیاه روغنی یک ساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت می گردد و به راحتی در تناوب با غلات قرار می گیرد . مهندسین مشاور نیپون کویی ژاپن کلزا را یکی از گیاهان مناسب برای کشت دوم در استان گیلان پیشنهاد نموده اند به شرط آن که مشکل غرقابی حل گرددبا توجه به آن که زهکشی زیرزمینی به دلیل سنگینی بافت خاک های شالیزاری استان گیلان به شدت پرهزینه است، ناگزیر زهکش سطحی با
هدف جریان دادن آب در سطح زمین و جلوگیری از نفوذ تمامی آب باران به داخل خاک تنها راه باقی مانده خواهد بود، از طرفی جریان زه آب در این اراضی آبشویی عناصر غذایی نظیر نیتروژن را افزایش خواهد داد . یزدانی، فواصل مختلف زهکش های سطحی 2) ، 4 ، 6 ، 8 و 10 متر ) را در دو حالت وجود یا عدم وجود جویچه های عرضی مورد آزمایش قرار داد که بهترین عملکرد مربوط به تیمار فواصل 4 متری با داشتن جویچه های عرضی بودفرزام صفت نشان داد که دو روز غرقابی در خاک های سنگین گیلان کاهشی در عملکرد کلزا ایجاد نمی نماید همچنین محققان در کانادا معتقدند، پتانسیل عملکرد کلزا در مناطق مرطوب در خاک هایی با نیتروژن کم موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه مقادیر زیاد نیتروژن به عنوان کود اضافه گرددمطالعه حاضر به منظور بررسی دو عامل موثر زهکشی و کود نیتروژنه و اثرات متقابل آنها در تقویت شرایط کشت کلزا در اراضی شالیزاری طراحی و اجرا گردید .