سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه طیوری خواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نب
داود ارادتمند اصلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نب

چکیده:

به منظور بررسی اثر سالیسیل هیدروگزامیک اسید برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم، در سال زراعی 1390-1389 پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. دو رقم گندم پیشتاز و بهار بعنوان فاکتور اول و سالیسیل هیدروگزامیک اسید در سه غلظت ( 0 و 10 و 50 میلی گرم) بعنوان فاکتوردوم در نظرگرفته شد. اعمال تیمارها، درمرحله گلدهی بوده است. در مرحله رسیدگی کامل عملکرد و اجزای عملکرد در سنبله اصلی مورد ارزیابی قرار گرف ت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دهنده افزایش عملکرد در غلظت سوم مصرف SHAM و در رقم پیشتاز بوده است . دیگرصفات عملکرد مثل تعداد و وزن دانه ها نیز شاهد افزایش معنی داری در مصرف 50 میلی گرم SHAM در مقایسه با شاهد بوده است . نتایج این آزمایش بیانگر عکس العمل بهتر ارقام دانه درشت (پیشتاز) نسبت به ارقام دانه ریز (بهار) در استفاده از این ماده بازدارنده مسیر مقاوم به سیانید بوده است.