سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید حکم علی پور – دانشجویکارشناسیارشد زراعت
رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی قدیم زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارآیی مصرف کود در ذرت متاثر از تراکمهای مختلف بوته، آزمایشی درسال 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به صورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . کرتهای اصلی به سطوح کود نیتروژنه 0) ، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار ) و کرتهای فرعی به تراکم های مختلف بوته( 7، 9 و 11 بوته در مترمربع ) اختصاص داده شد . نتایج نشان داد که بیشترین کارآیی کود در به کارگیری 75 کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار بدست امد و از نظر اماری اختلاف معنی داری مابین مصرف 75 و 150 کیلوگرم کود مشاهده نگردید . افزایش تراکم بوته موجب کاهش کارآیی مصرف کود گردید . افزایش تراکم بوته و کود نیتروژنه موجب افزایش عملکرد دانه گردید .