سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین کاظمی پشت مساری – کارشناس ارشد زراعت و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی و
علی اصغر قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژ ی کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سبزیجات گیاهان علفی هستند که قسمتهای مختلف آنها مانند برگ، غنچه، ساقه، ریشه، غده، پیاز، میوه و دانه به صورت خام، پخته، خشک شده، پودر شده، یخ زده و یا کنسرو شده به مصرف تغذیه انسان می رسد . این گیاهان منبع اصلی تأمین نیترات در رژیم غذایی انسانها هستند، بطوریکه که حدود 70 تا %90 جذب کل نیترات از طریق مصرف این گیاهان صورت می گیرد . هنگامی که سبزیجات مخصوصاً کاهو بصورت تازه مصرف شوند منبع عالی برای تأمین عناصر معدنی و ویتامین ها می باشند ( پیوست، ).1384 جذب و توزیع نیترات در محصولات زراعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که هم مسایل زیست محیطی و هم مسایل مربوط به کیفیت محصولات زراعی را شامل می شود . گیاهانی که بدون نیتروژن اضافی رشد می کنند نیترات کمتری دارند ) ).Chen et al. 2004 کود نیتروژنی که مدتی قبل از برداشت محصول استفاده می شود سطوح نیترات بالایی را در بافتهای گیاه باعث می شود که باید از این کار جلوگیری شود . آزادسازی به آرامی نیتروژن از منابع کود دامی و کود سبز می تواند سبزیجاتی با سطوح نیترات پایین تولید کند ) Azcon (.Micheal, 1991 و همکاران (2003) گزارش دادند که کاربرد نیتروژن و فسفر بالا در خاک جذب نیتروزن، فسفر، پتاسیم، منگنز و روی در گیاه کاهوی حاوی مایکوریزا را کاهش می دهد . Chen و همکاران (2004) با کاربرد 5 سطح نیتروژن بر روی رشد و تجمع عناصر غذایی در چند سبزی برگی گزارش کردند که حداکثر عملکرد در تیمار 0/30 mgN.kg -1 بدست می آید و افزایش نیتروژن از 0/45 mgN.kg -1 به بالا باعث افزایش سطوح نیترات در گیاه می شود . بطورکلی هدف از این پژوهش، بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در بافتهای برگی کاهو می باشد