سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه شهریاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
احمد تاج آبادی پور – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
وحید مظفری – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

اثرات متقابل شوری و حاصلخیزی بر تولید بهینه گیاه در خاکهای شور اهمیت فراوانی دارد . این اثرات در نهایت وضعیت عناصر غذایی در بافتهای گیاهی را متأثر می سازد . در خاکهای شور به دلیل وجود بیش از حد یک یا چند عنصر مانند سدیم و کلر در محلول خاک، تعادل تغذیه ای گیاه به هم خورده و این امر بررسی واکنش گیاه به کود را دشوار می سازد . پژوهش ها نشان می دهد که مصرف کودهای شیمیایی در خاکهای شور ممکن است تأثیر فزاینده یا کاهنده بر عملکرد داشته و یا اصولاً بی تأثیر باشد . به بیانی دیگر، واکنش گیاه به کودهای مصرفی به مقدار تنش ایجاد شده در محیط شور بستگی دارد مطالعات انجام شده، نشان داده که با افزایش شوری خاک جذب عناصر غذایی توسط گیاه به دلیل رقابت بین عناصر غذایی و گونه های مختلف نمک، کاهش می یابد . البته این امر به نوع عنصر غذایی و ترکیب شیمیایی محلول خاک بستگی داردپسته با وجود اینکه تا حدودی نسبت به شوری مقاوم است، اما با افزایش شوری رشد آن کاهش می یابد با توجه به شوری خاک بیشتر مناطق پسته کاری کشور و از آنجائیکه پسته، محصولی استراتژیک و ارزآور محسوب می شود، لذا این مطالعه به منظور بررسی کاربرد عناصر غذایی مانند فسفر و روی در افزایش تحمل این گیاه به تنش شوری اجرا گردید .