سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید صفاری نیا – دانشگاه علامه طباطبائی
حسن احدی – دانشگاه علامه طباطبائی
منظراله بخشی – سازمان بهرهوری انرژی ایران ایران

چکیده:

به منظور آزمون فرضیه های تعیین شده این پژوهش از جامعـه دانـش آمـوزان دختـر مقطــع ابتـدایی شـهر اصـفهان نمونــه ای تصادفی به حجم 122 نفر دانـش آمـوز پـنجم مقطـع ابتـدایی انتخاب گردید . سپس ایـن نمونـه بـه چهـار گـروه شـناختی، رفتــاری، رفتــاری – شــناختی ( ترکیبــی ) و گــروه کنتــرل بطــور تصادفی تقسیم شدند . بـرای هـر یـک از گروههـا متغیرهـای مستقل آمـوزش ( گـروه شـناختی ) تقویـت ( گـروه رفتـاری ) ، آموزش، تقویت، نمایش فیلم و تعهد کتبـی ( گـروه رفتـار ی – شناختی ) اجراگردید . اثر متغیرهای مستقل از طریق پرسشـنامه نگرش سنج، فیش های دوره ای انـرژی الکتریکـی و پرسشـنامه الگوی مصرف خانوار سنجیده شـد . نتـایج نشـان داد نگـرش گروه رفتـاری – شـناختی ( ترکیبـی ) و گـروه شـناختی پـس از اجرای متغیـر مسـتقل تفـاوت معنـی داری بـا گـروه کنتـرل و رفتاری دارد . عملکرد گروه رفتاری – شناختی در تغییر نگـرش نیز بهتر از گروه شناختی است . همچنین رفتار دانش آموزان در گروههای شناختی، رفتاری و رفتـاری – شـناختی ( ترکیبـی ) در مقایسه با گروه کنترل تفاوت دارد و صرفه جویی حـدود %14 در مصرف انرژی الکتریکی با بررسـی قبـوض بـرق از خـود نشان داده اند