سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی راضی – مدیر برنامه و بودجه شهرداری شیراز
کریم نصیری – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

قانن هدفمند سازی یارانه ه با هدف تخصیص بهینه منابع، تأثیرات قابل توجه بر هزینه و درآمدهای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت. شهرداریها به عنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی نیز از این تأثیرات مستثنی نخواهند بود و ضرور است که نسبت به تجدید نظر در ساختار هزینه و درآمد خود اقدامات سازنده ای انجام دهند. تحقیق حاضر به بررسی قانون هدفمندسازی یارانه ها و شرایط تأثیر گذاری این قانون بر شهرداریها با تأکید بر شهرداری شیراز پرداخته است. ابتدا شرایط شهرداری شیراز از دیدگاه بودجه درآمدی و هزینه ای و ساختار آن با توجه خاص به اهم کدهای هزینه ای و درآمدی بررسی و تشریح شده است. بررسی مطالعات گذشته (علیزاده، 1389) نشان داده که هزینه و درآمد شهرداری به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم از این قانون تأثیر پذیری دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول تأثیر چندانی از بعد غیر مستقیم بر هزینه ( جاری و عمرانی) و درآمد شهرداری نداشته و یا شهرداری شیراز با اخذ تصمیمات مناسب، تأثیرات فوق را به حداقل ممکن رسانده است. لیکن در بخش اثرات مستقیم، شاهد تأثیرات قابل توجهی بر هزینه مصرف حاملهای انرژی، بویژه هزینه ماده 6 که هزینه انرژی مصرفی است، بوده ایم. علت تأثیر کم قانون هدفمند سازی یارانه ها بر شهرداری شیراز اقدامات پیشگیرانه شهرداری در تعریف ترکیب منابع درآمدی و جلوگیری دولت از افزایش قمت کالاها بوده است.