سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

زینلی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
سلطانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
گالشی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
نبوی محلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گزارش هایی مبنی بر تأثیر آفت کش ها بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاهان خانوادة نخود منتشر شده است . از ایـن رو، مطالعۀ حاضر به منظور بررسی تأثیر تعدادی از آفت کش های پرمصرف در استان گلستان بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتـروژن در سویاGlycine max (L.)Merr. انجام شد . آزمایش با سه فاکتور نوع آفت کش ( شامل 10 نوع علف کش، حشره کش و کنه کش ) ، مقدار مصرف آفت کش ( به میزان توصیه شده و دو برابر آن ) و رقم سویا ( یک رقم رشـد محـدود و یـک رقـم رشـد نامحدود ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تکرار به صورت فاکتوریل در گلدان به اجرا در آمد . نتایج نشان داد که هر سه فاکتور یاد شده بر وزن خشک کل بوتهTDW وزن خشک برگ در بوتهLDW و همین طور درصد نیتروژن N% و پروتئینP% در گیاه، مقدار کل نیتروژن در بوتهTN و بالاخره تثبیت بیولوژیک نیتـروژن در بوتهBNF در سطح احتمال یک درصد تأثیر گذاشته است ضمن این که فقط اثر متقابل بین سطوح دو فاکتور نوع آفت کش و مقدار مصرف آفت کش معنی دار بوده است . یافته های این مطالعه حاکی از آن هستند کـه در تمـامی صـفات مـورد بررسـی بـه استثنای N% و P% ، بیش ترین کاهش نسبت به شاهد عدم مصرف آفـت کـش در تیمارهـای مـصرف علـف کـش هـای قبـل از کاشت ترفلان و سونالان و پس از آنها در تیمار علفکش پس – رویشی فوزیلید اتفاق افتاده است . در مقابـل، کـ م تـرین خـسارت مربوط به مصرف علف کش پس ـ رویشی گالانت سوپر و حشره کش آدمیرال بوده است به طوری که در اغلب موارد اخـتلاف معنی داری بین دو آفت کش یاد شده و شاهد عدم مصرف آفت کش وجود نداشت . نتایج نشان مـی دهنـد کـه بـه طـ ور کلـی بـا تـشدید گردیـدهافزایش مقدار مصرف آفت کش ها، تأثیر منفی آنها برBNF،TDW و سایر صفات بـه اسـتثنایP%و N%است . روند تغییرات N% و P% تحت تأثیر فاکتورهای آزمـایش عکـس سـایر صـفات بـود . هـم چنـین در بـین دو رقـم مـورد مطالعه، رقم ویلیامز به لحاظ کلیه صفات به استثنای N% و P% بر رقم سحر برتری داشت