سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حمید خوشدست – استادیار بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید عباسی میمند – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم محمدی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مدیر مرکز تحقیق و توسعه، کارخانه زغالشویی زرند، کرمان

چکیده:
در این پژوهش، تأثیر پارامترهای عملیاتی مختلف شامل دبی و درصد جامد پالپ، دانهبندی خوراک و زمان ماند کلاسیفایر بر کیفیت محصول سرریز کلاسیفایر هیدرولیکی خط بابنیزو در کارخانه زغالشویی زرند مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، جریانهای ورودی و خروجیاز کلاسیفایر بر اساس یک برنامه منظم، نمونهبرداری و مقادیر پارامترهای مورد نظر اندازهگیری شد. نتایج بررسیها نشان داد که درصد خاکسترسرریز با افزایش دبی هیدرولیکی، درصد جامد و ابعاد خوراک کاهش مییابد. این کاهش به دلیل افزایش کسر درشت دانه خوراک به سرریز است که نسبت به کسر ریزدانه حاوی درصد خاکستر کمتری است. افزایش زمان ماند به دلیل بهبود فرایند طبقهبندی ذرات و در نتیجه کاهش نرخ شناور شدن ذرات درشت، درصد خاکستر سرریز را کاهش داد. همچنین، مطالعات نشان داد که تحلیل تأثیر پارامترها باید با در نظر گرفتن بر هم کنش آنها صورت گیرد؛ در غیر این صورت، تحلیلها ممکن است به نتیجهگیری اشتباه منجر شود