سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان.
علی حبیب اله زاده – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق اثر پوشش‌های بوراید، بوروکرومایز و بورووانادایز بر میکروسختی، خواص سایشی و مقاومت به اکسایشِ فولاد زنگ‌نزن آستنیتی کم کربن (AISI 316L) مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی رفتار تریبولوژیکی نمونه‌ها از آزمایش سایش پین روی دیسک در دو نیروی 75 و 115 نیوتن استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر پوشش‌های اعمالی بر مقاومت به اکسایش فولاد زنگ‌نزن L316، آزمون اکسیداسیون به روش سیکلی در دمای C°700 و در هوای ساکن، بر روی کلیه نمونه‌های خام و پوشش داده شده، انجام شد.بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی سطوح سایشی در نمونه‌های پوشش داده شده، مشخص شد که فرایند سایش در اینگونه پوشش‌ها با ایجاد ترک و گسترش آن‌ها همراه بوده است. مشاهدات مذکور به همراه بررسی میکروسکوپی براده‌های سایش به دست آمده، حاکی از وجود سایش خستگی- اکسایشی به عنوان مکانیزم سایش غالب در این نمونه‌ها بوده است. همچنین مشخص شد که نمونه بوروکرومایزه بهترین رفتار سایشی و حداکثر سختی سطحی را در میان نمونه‌ها داشته، و از سوی دیگر مقاومت به اکسایش نزدیک به فولاد پایه را دارا می‌باشد.