سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رئوف سیدشریفی – استاد یار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظوربررسی تاثیرعناصرریزمغذی آهن،منگنزو بور برعملکرد بذر چغندر قند، آزمایشی درایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از 8 تیمار شامل شاهد ( عدم محلول پاشی ) و محلول پاشی به نسبت دو در هزار از ریزمغذی ها و کلیه ترکیبات ممکنه آنها در چهار تکرار اجرا شد . نتایج نشان داد بیشترین عملکرد بذر به مصرف توام آهن بابورتعلق داشت . آزمایش دیگری نیز به منظوربررسی تاثیر این عناصر بر میزان مقاومت به خشکی بذر تولیدی چغندرقند، درمرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه به صورت فاکتوریل درقالب طرح
کاملا تصادفی درسه تکرار اجرا گردید . فاکتورهای مورد بررسی بذور تولیدی متاثراز عناصر ریز مغذی با سطوح مختلف تنش خشکی ( صفر، -2 ، – 4 ، – 6 ، – 8 بار ) بودند . نتایج نشان داد که درصدجوانه زنی از 91 درصد در پتانسیل اسمزی صفر به 53/16 درصد در تنش خشکی -8 بار واز 81/86 درصد دراستفاده ازریز مغذی های آهن، بور و منگنز به 61/33 درصد در تیمار شاهد رسید