سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ایمان نیک روش – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
بسیاری از مشکلات و مسائل کشاورزی فاریاب ناشی از ترکیب شیمیایی و فیزیکی آب آبیاری است. به منظوربررسی اثرات کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر خواص فیزیکی خاک آزمایشی در سال 90 بر روییک نوع خاک با بافت سیاتی-لوم در آزمایشگاههای دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهوازانجام گردید. آزمایش فوق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. اندازهگیری هدایتهیدرولیکی اشباع به روش بار ثابت، تعیین تخلخل و وزن مخصوص ظاهری خاک به روش وزنی در سه عمق متفاوت (15-0، 30-15 و 45-30) انجام گردید. نتایج حاصل توسط نرم افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان دادند تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع، تخلخل و وزنمخصوص ظاهری خاک در سطح احتمال یک درصد معنیدار شده است. با افزایش شوری در حضور کدورت ثابت NTU200 هدایت هیدرولیکی اشباع، تخلخل کل خاک کاهش اما وزن مخصوص ظاهری خاک افزایش می یابد.