سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

معصومه تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
ایرج اله دادی – استادیار دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
حمید ایران نژاد – دانشیار دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کودها ی بیولوژیک بـر خـصوص یات کیفـ ی بـذور حاصـل از تـنش کـم آبـ ی سـو یا، آزمایـ شی بـه صـورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه تجزیه بذر مؤسسه تحقیقـات اصـلاح و تهیـه نهـال و بـذر کرج اجرا گردید . تیمارهای آزمایشی شامل کود بیولوژیـک ( تلقـیح بـذور بـا بـاکتری Bradyrhizobium japonicum ، تلقیح توأم بذور با بـاکتریهـایPseudomonas fluorescens B. japonicum و تلقـیح تـوأم بـذور بـا بـاکتری B.japonicumو قارچ Glomus mosseae ، رقم و Zalta Zalhaو لاین Clark×Hobbitو تنش کمآبی ( آبیـاری )پس از 50 ، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در مزرعه گیاه مادری ) بودند . نتایج نشان داد که تنش کمآبـ ی تأثیر منف ی بر ک یفیت بذر داشت . کاربرد کود بیولوژیک روی خصوص یات جوانه زنی و بنیه گیاهچه مؤثر بود اما پاسخ در سطوح تنش متفاوت بود . انواع کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذر تأثیر قابل توجهی نداشت . در شرایط تنش متوسـط، تلقـ یح توأم بذور با باکتر یهای براد یریزوبیوم و سودوموناس قابل یت جوانه زنی را بهبود بخش ید اما با افزایش شدت تنش، تلقیح بذور با باکتریهای براد یریزوبیوم و سودوموناس یا قارچ گلوموس قابل یت جوانه زنی را افز ایش داد . عکسالعمل ارقام نسبت به تلقیح با انواع بیولوژیک با توجه به شرایط تنش متفاوت بود به طوریکـه در رقـم زالتازالهـا، تلقـیح بـذور حاصـل از آبیـاری مطلـوب بـا باکتری برادیریزوبیوم سبب افزایش ضـریب سـرعت جوانـه زنـی گردیـد ، درحـا لیکـه تلقـ یح بـذور حاصـل از تـنش شـد ید بـا باکتری های براد یریزوبیوم و سودوموناس یا قارچ گلوموس، جوانه زنی را افز ایش داد . در لا ین Clark×Hobbit ، تلقیح بذور به دست آمده از تنش متوسط با باکتریهای برادیریزوبیوم و سودوموناس سبب افزایش درصد جوانهزنی گردید