سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رحیم نیازی – کارشناس ارشد حسابداری،مدرس دانشگاه پیام نور ، واحد دهلران
کوثر خرم – کارشناس ارشد حسابداری،مدرس دانشگاه پیام نور ، واحد دهلران

چکیده:
در این پژوهش، تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه ی بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بررسی شده است. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیروابسته، از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. مولفه های حاکمیت شرکتی بعنوان متغیرهای مستقل شامل تمرکز مالکیت،تعداد اعضای هیئت مدیره و مالکیت نهادی میباشند. نتایج پژوهش حاکی از این است که درفرضیه اول ودوم کیفیت حسابرسیبترتیب تأثیر معناداری بر رابطه متغیرهای تمرک مالکیت و اندازه هیئت مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی داشته است و درفرضیه سوم کیفیت حسابرسی با متغیر مالکیت نهادی رابطه معناداری نداشته است