سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمحمدامین وفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق تهران (شهید عباسپور)
عبدالله رشیدی – استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعت آب و برق تهران (شهید عباسپور)

چکیده:
موادی که در ساخت لوله های پلاستیکی استفاده می شوند، غالباً ماهیت آلی دارند. تخریب ساختار شیمیایی لوله هایی که در تماس با آب هستند، باعث می شود مقداری از این مواد وارد آب آشامیدنی شوند. در این تحقیق، ماده آلی مورد مطالعه کل کربن آلی (TOC) می باشد؛ این ماده با مواد گند زدا مانند کلر ترکیب شده و باعث تولید مواد سمی در آب می شود. با توجه به استفاده بسیار گسترده از مواد پلاستیکی خصوصاً لوله های ساخته شده از این مواد، ارزیابی مقدار نشت TOC احتمالی و تأثیر شرایطی همچون pH بر این نشت امری ضروری است. در نتیجه در این تحقیق با اندازه گیری میزان نشت کل کربن آلی در شرایط استاندارد، تأثیر قدرت یونی هیدروژن (pH) نیز بر این نشت بررسی گردید. در انتها تحلیل و مقایسه ای از نتایج بدست آمده صورت گرفت.