مقاله تاثيرات دما و درصد افزايش آب به خمير زيتون بر خصوصيات کيفي و کمي روغن استحصالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه 174 تا 180 منتشر شده است.
نام: تاثيرات دما و درصد افزايش آب به خمير زيتون بر خصوصيات کيفي و کمي روغن استحصالي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله واحد هم زن
مقاله اسيديته
مقاله پراكسيد
مقاله روغن بکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرنيا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مبلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكرم اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي اثر تغيير درجه حرارت و ميزان افزايش آب به خمير زيتون بر كيفيت و كميت روغن زيتون استحصالي، تاثير دو فاکتور دماي واحد هم زن در سه سطح 30، 45 و 60 درجه سانتي گراد و آب اضافه شده به خمير زيتون در سطوح 15، 30 و 45 درصد وزن نمونه، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت. اين آزمون در سرعت دوراني ثابت 12 هرتز واحد خردكن و زمان هم زدن 10 دقيقه انجام شد. نتايج به دست آمده به وسيله آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي مورد مقايسه قرار گرفتند. مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون چنددامنه اي دانکن در سطح 5 درصد نشان داد که با افزايش دماي واحد هم زن ميزان اسيديته و پراکسيد روغن و همچنين رطوبت تفاله افزايش مي يابد که اين موضوع به ترتيب سبب کاهش کيفيت و کميت روغن استحصالي مي شود ولي از سوي ديگر افزايش دما موجب کاهش روغن باقي مانده در تفاله شده اين پديده کميت روغن استحصالي را افزايش مي دهد. اضافه شدن آب به خمير سبب كاهش رطوبت و روغن باقي مانده در تفاله شد كه اين امر كميت روغن استحصال شده را افزايش داد. در اين راستا براي به دست آوردن روغن بکر در خط فرآوري روغن کشي با در نظر گرفتن کيفيت و کميت روغن استحصالي، تيمار دماي 30 درجه سانتي گراد و 45 درصد آب اضافه شده به خمير زيتون پيشنهاد گرديد.