مقاله تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري پوکي استخوان در زنان باردار شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان 1389 در دانشور از صفحه 23 تا 32 منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري پوکي استخوان در زنان باردار شهر اراک
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي اعتقاد بهداشتي
مقاله پوکي استخوان
مقاله زنان باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تاكنون تحقيق هاي مداخله اي کمي در زمينه اتخاذ رفتارهاي پيشگيري کننده از پوکي استخوان با استفاده از الگو اعتقاد بهداشتي در مادران باردار صورت گرفته و لذا مطالعه مذكور در راستاي نيل به اين هدف تحقق يافته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مداخله اي بوده که در آن 120 نفر از مادران باردار شهر اراک شرکت داشتند (نمونه ها به دو گروه مورد و شاهد هريک شصت نفر تقسيم شدند.) ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه پايا و روا بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي و فهرست اوليه عملکرد مادران باردار در خصوص پيشگيري از پوکي استخوان بوده است. قبل از انجام مداخله آموزشي اطلاعات جمع آوري و سپس مداخله آموزشي در قالب چهار جلسه آموزشي براي گروه مورد انجام و يک ماه پس از مداخله آموزشي اطلاعات دوباره در هر دو گروه مورد و شاهد جمع آوري و تجزيه وتحليل شدند.
نتايج: در پژوهش حاضر قبل از مداخله آموزشي، ميزان آگاهي، خودکارآمدي و عملکرد در زمينه رعايت رژيم غذايي پايين بوده، پس از مداخله موانع درک شده مادران باردار در زمينه پيشگيري از پوکي استخوان کاهش و عملکرد آنان در اين زمينه افزايش يافته بود(P<0.05) .
نتيجه گيري: با افزايش آگاهي، حساسيت، شدت و منافع درک شده، خودکارآمدي و کاهش موانع درک شده مادران باردار براي پيشگيري از پوکي استخوان، عملکرد در زمينه پيشگيري از ابتلا به پوکي استخوان نيز بيشتر شده است؛ لذا پيشنهاد مي گردد آموزش بر اساس اين الگو در ساير مراکز درماني نيز اجرا شود.