مقاله تاثير آموزش بر مبناي الگوي رفتار برنامه ريزي شده به منظور ارتقاي انجام ماموگرافي در زنان شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه 50 تا 58 منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش بر مبناي الگوي رفتار برنامه ريزي شده به منظور ارتقاي انجام ماموگرافي در زنان شاغل
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ماموگرافي
مقاله الگوي رفتار برنامه ريزي شده
مقاله آموزش زنان شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف نيا عفت
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان يكي از شايع ترين بدخيمي هاي زنان و از علل اصلي مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان در سراسر دنيا به حساب مي آيد. ماموگرافي به عنوان دقيق ترين ابزار تشخيص زودرس، مي تواند ميزان مرگ و مير اين بيماري را كاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش بر پايه الگوي رفتار برنامه ريزي شده براي ارتقاي رفتار ماموگرافي در زنان شاغل 35 سال به بالا انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، تاثير يك برنامه آموزشي با هدف اصلاح عوامل نگرشي مرتبط با تشخيص زودرس سرطان پستان در زنان شاغل (220 نفر) در كارخانه هاي دارويي شهر تهران ارزيابي گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و با نرم افزار آماري  SPSS(ويرايش 11.5) و آزمون هاي آماري ناپارامتري (كاي دو، مك نمار، ويلكاكسون و من ويتني) در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: پس از مداخله آموزشي ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش، هنجارهاي انتزاعي، درك كنترل رفتار، قصد و عملكرد نسبت به ماموگرافي در گروه مورد به صورت معني داري افزايش پيدا كرد؛ اين تغييرات در گروه شاهد معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه، الگوي رفتار برنامه ريزي شده تاثير قابل قبولي بر ارتقاي رفتار ماموگرافي دارد. پيشنهاد مي شود جهت ارتقاي انجام ماموگرافي از اين الگو استفاده شود.