مقاله تاثير آموزش تلفيقي بر يادگيري مهارت هاي باليني ماما روستاهاي شرکت کننده در يک کارگاه آموزش مداوم مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه 165 تا 172 منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش تلفيقي بر يادگيري مهارت هاي باليني ماما روستاهاي شرکت کننده در يک کارگاه آموزش مداوم مامايي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي باليني
مقاله کارگاه آموزش مداوم
مقاله روش تلفيقي
مقاله ماما روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحري بيناباج نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: خديوزاده طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: بحري ‌بيناباج نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شواهد نشان مي دهد دوره هاي آموزش مداوم کارکنان در افزايش مهارت هاي باليني و کيفيت مراقبت از بيمار تاثير چنداني نداشته اند که بيانگر لزوم تحول در روش هاي آموزشي در اين دوره ها مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش تلفيقي بر سطح مهارت هاي باليني ماما روستاهاي شرکت کننده در يک دوره آموزش مداوم، صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه تجربي 63 نفر از شرکت کنندگان در يک دوره آموزش مداوم به روش تخصيص تصادفي در دو گروه آموزش تلفيقي و متداول قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه و آزمون ايستگاهي سنجش مهارت هاي باليني بود. پس از انجام پيش آزمون، برنامه آموزشي اختصاصي هر گروه در زمينه فوريت هاي مامايي به مدت 8 ساعت و در طي دو روز اجرا گرديد. بلافاصله و يك ماه پس از پايان دوره، مهارت شرکت کنندگان توسط آزمون ايستگاهي ارزشيابي شد.
يافته ها: ميانگين نمرات پيش آزمون در دو گروه تفاوت معني داري را نشان نداد اما ميانگين نمرات گروه آموزش تلفيقي نسبت به گروه آموزش متداول، در پس آزمون (60.09 در مقابل 48.23) و در آزمون ثبات (51.16 در مقابل 40.55)، افزايش معني داري داشت (در هر دو مورد P=0.0001). تفاوت ميانگين نمره مهارت گروه آموزش تلفيقي در پيش آزمون و پس آزمون و همچنين در پيش آزمون و آزمون ثبات به طور معني داري بيش از گروه آموزش متداول بود (در هر دو مورد P=0.0001).
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشانگر افزايش بيشتر سطح مهارت ها و ثبات آموخته ها در گروه آموزش تلفيقي بود، لذا پيشنهاد مي گردد در کارگاه هاي آموزش مداوم از روش تلفيقي جهت آموزش مهارت هاي باليني استفاده شود.