مقاله تاثير آموزش روخواني قرآن بر کاهش استرس در بين جوانان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 72 تا 81 منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش روخواني قرآن بر کاهش استرس در بين جوانان و نوجوانان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله دين
مقاله قرآن
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي لو صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر چند استرس به زندگي پويايي و تحرک مي بخشد، با اين وجود تنها ميزان معيني از استرس براي انسان مفيد است زيرا استرس بيش از حد مي تواند فرد را مستعد هر گونه بيماري جسماني و رواني سازد.
هدف: بررسي تاثير آموزش روخواني قرآن بر کاهش استرس در دو گروه آزمايش و کنترل و تعيين نقش عامل هاي گروه و جنس بر نمره كلي استرس.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع شبه آزمايشي بود و 170 نفر از افراد 26-16 ساله، بعد از نمونه گيري به روش خوشه اي، به عنوان 87 شرکت کننده در کلاس هاي آموزش قرآن و 83 نفر در قالب گروه کنترل، قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامهSSI  مورد آزمون قرار گرفتند.
نتايج: از نظر خرده مقياس هاي چهارگانه استرس بين دو گروه تفاوت معني دار وجود داشت (ويلکز لامبدا
0.992=، =3.47 (163 و 4)F ، P<0.01، h2=0.078)، بين دو جنس در خرده مقياس هاي چندگانه استرس، تفاوت، معني داري نبود (ويلکز لامبدا 0.991=، =0.380 (163 و 4) F، P<0.823، h2=0.009). تعامل معني داري بين عضو بودن در گروه و جنس وجود نداشت (h2=0.002، =0.318 (166 و 1) F، P=0.574).
نتيجه گيري: آموزش قرآن، ميزان استرس افراد را در مقايسه با گروه کنترل در همه خرده مقياس ها به طور معني دار کاهش داد. در خرده مقياس هاي چهارگانه استرس بين دو جنس تفاوت معني داري وجود نداشت و بين جنس و عضو بودن در گروه نيز تعامل معني دار وجود نداشت.