مقاله تاثير آموزش هاي دانشگاه علوم انتظامي بر مهارت آموزشي افسران فارغ التحصيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه 33 تا 53 منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش هاي دانشگاه علوم انتظامي بر مهارت آموزشي افسران فارغ التحصيل
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تخصصي Specialized Training
مقاله فضاي آموزشي Training Atmosphere
مقاله انعطاف پذيري Flexibility
مقاله خلاقيت شغلي Vocational Creativity
مقاله مهارت شغلي Vocational Skills

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظمي تبار جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مقايسه تاثير آموزش هاي عمومي و تخصصي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارت ها و تخصص هاي شغلي در افسران فارغ التحصيل است. روش تحقيق، علي- مقايسه اي است. ابزار گردآوري داده هاي پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است؛ همبستگي پرسشنامه اول (0.83) و ضريب آلفاي دومي (0.86) بوده است. نمونه آماري 500 نفر از افسران فارغ التحصيل مركب از 250 افسر فارغ التحصيل دوره هاي عمومي و 250 نفر از افسران فارغ التحصيل دوره هاي تخصصي ورودي سال هاي 1370 تا 1381 شاغل در كليه معاونت ها، ادارات، كلانتري ها و پاسگاه هاي مرزي استان هاي تهران، خراسان، كرمانشاه و ايلام است كه به صورت نمونه گيري طبقه اي نسبي انجام گرفت. نتايج پژوهش در سطح احتمال خطاپذيري 5 درصد را نشان مي دهد كه اگرچه مهارت افسران گروه آموزش تخصصي بهتر از افسران آموزش عمومي است، لكن ميزان مهارت هر دو گروه افسران فارغ التحصيل دانشگاه مي تواند ارتقا يابد. همچنين در مقايسه آماري امتيازهاي افسران فارغ التحصيل گروه آموزش عمومي (در زمينه هاي ويژگي هاي اساتيد، فضاي آموزشي، ميزان انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي شغلي دستگاه هاي اجرايي ناجا، محتواي آموزش هاي ارايه شده، دوره هاي كارورزي، ميزان شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي شغلي و ميزان انعطاف پذيري افسران نسبت به تحولات فناوري) در سطح احتمال خطاپذيري 5 درصد تاييد شد؛ كه افسران گروه آموزشي تخصصي، وضعيت آموزشي خويش را در زمينه هاي فوق بهتر ارزيابي كرده اند.