مقاله تاثير آموزش و آماده سازي بر اضطراب زنان مراجعه کننده براي ماموگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه 7 تا 12 منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش و آماده سازي بر اضطراب زنان مراجعه کننده براي ماموگرافي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آماده سازي
مقاله اضطراب
مقاله ماموگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي راد اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ماموگرافي يکي از روش هاي غربالگري سرطان پستان بوده که با وجود اينکه اکثر موارد نتيجه آن نشان دهنده عارضه خوش خيم است ولي، اضطراب و افسردگي اثبات شده اي را حين مراجعه بدنبال داشته است، اين امر مي تواند بر ميزان انجام غربالگري توسط زنان تاثير سوئي بگذارد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش و آماده سازي بر اضطراب زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافي ايزدي شهر قم انجام پذيرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه کارآزمايي باليني بود. نمونه پژوهش 160 زن بدون سابقه قبلي انجام ماموگرافي بودند که براي ماموگرافي مراجعه کرده بودند اين افراد به روش نمونه گيري آسان تقسيم و بطور تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردي و مقياس اضطراب بک استفاده شد. اضطراب اين افراد قبل از مداخله آموزشي و آماده سازي و بعد از آن سنجيده شد. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار اس پي اس اس و آزمون هاي آماري تي زوج، تي مستقل، مجذور کاي دو، من ويتني و ويلکاکسون درسطح معني داري
P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمره اضطراب در گروه آزمون (آموزش و آماده سازي) 5.2±10.9 و در گروه کنترل 8.4±21.15 بودکه در اين رابطه آزمون آماري تفاوت معني داري را نشان داد (0.001>p). همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد که اضطراب گروه آزمون قبل از انجام ماموگرافي نسبت به بدو پژوهش کاهش (0.001>p) و در گروه کنترل افزايش يافته بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان اذعان داشت که مشاوره و آموزش آماده سازي توسط گروه هاي مختلف پزشکي بر کاهش ميزان اضطراب زنان به هنگام ماموگرافي موثر بوده است.