مقاله تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان اضطراب مادران قبل از عمل سزارين: کارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه 15 تا 19 منتشر شده است.
نام: تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان اضطراب مادران قبل از عمل سزارين: کارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله سزارين
مقاله اضطراب
مقاله آواي قرآن
مقاله کارآزمايي باليني تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقرآجرپز ندا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب نوعي تشويش و نگراني است که به دنبال وجود نوعي احساس تهديد يا خطر در افراد ايجاد مي شود و مي تواند در کاهش يا افزايش توانايي درک فرد موثر باشد. اکثر بيماران بستري در بيمارستان دچار درجاتي از اضطراب شده، که مي توان از روش هاي مختلف غيردارويي از جمله صوت روح افزاي ناشي از تلاوت آيات قرآن به عنوان يک روش بسيار موثر و مفيد، جهت کاستن اين عارضه استفاده نمود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان اضطراب مادران قبل از سزارين مي باشد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني 80 نفر از مادران در انتظار عمل جراحي سزارين، به طور تصادفي در دو گروه آزمون (50 نفر) و شاهد (30 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات دموگرافيک، چک ليست اضطراب اسپيل برگر بود. ابتدا ميزان اضطراب دو گروه قبل از مداخله اندازه گيري شد. سپس قبل از شروع سزارين در گروه آزمون، جهت کاهش اضطراب به مدت 20 دقيقه از آواي قرآن کريم با صداي استاد عبدالباسط استفاده گرديد، و توسط هدفون در واحدها پخش شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر، تي زوج و مستقل تجزيه و تحليل شدند، و P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها تلقي گرديد.
يافته ها: در گروه آزمون پس از مداخله، ميزان اضطراب به صورت معني داري کاهش يافت (P<0.0001). چنين کاهشي در گروه شاهد مشاهده نگرديد. مقايسه اضطراب در دو گروه پس از مداخله تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.002).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، از آنجايي که آهنگ موزون قرآن کريم و آواي دلنشين آن، يک موسيقي عرفاني دلپذير و بعد اعجاز بياني قرآن مي باشد، لذا مي توان از آواي قرآن کريم به عنوان يک روش درماني غيردارويي، جهت کاهش اضطراب مادران قبل از عمل سزارين استفاده نمود.