مقاله تاثير ارايه خدمات آموزشي – پژوهشي در قالب تاسيس پايگاه توسعه تحقيقات باليني بر عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي باليني دانشگاه علوم پزشکي كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه 157 تا 164 منتشر شده است.
نام: تاثير ارايه خدمات آموزشي – پژوهشي در قالب تاسيس پايگاه توسعه تحقيقات باليني بر عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي باليني دانشگاه علوم پزشکي كرمان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيقات باليني
مقاله عملکرد پژوهشي
مقاله اعضاي هيات علمي باليني
مقاله پايگاه تحقيقات باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش مقدم صديف
جناب آقای / سرکار خانم: آزمنديان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي وضعيت شاخص هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دو گروه علوم پايه و باليني حاکي از ضعيف تر بودن اين شاخص ها در گروه علوم باليني مي باشد. در اين طرح تاثير تأسيس پايگاه توسعه تحقيقات باليني و ارايه خدمات آموزشي – پژوهشي بر عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي باليني مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: در اين مطالعه مداخله اي ميداني 66 نفر عضو هيات علمي بيمارستان افضلي پور، گروه آزمون و 45 نفر عضو هيات علمي بيمارستان، شفا گروه شاهد بودند. پس از تأسيس پايگاه درمحل کار گروه آزمون، خدمات آموزشي – پژوهشي به مدت دو سال ارايه گرديد. ميزان فعاليت هاي پژوهشي هر دو گروه دو سال قبل و دو سال بعد از آن مقايسه گرديد.
يافته ها: يافته ها حاکي از رشد تعداد و سرانه مقالات چاپ شده گروه آزمون به ميزان 39 و 33 درصد و کاهش اين شاخص ها در گروه شاهد به ميزان 21 و 21.6 درصد بود که اختلاف دو گروه از نظر هر دو شاخص، معني دار مي باشد (P<0.01). شاخص تعداد راهنمايي پايان نامه و شاخص هاي تعداد و سرانه خلاصه مقالات ارايه شده در کنگره ها نيز در گروه آزمون از رشد بيشتري نسبت به گروه شاهد برخوردار است. افزايش شاخص هاي تعداد و سرانه طرح هاي تحقيقاتي مصوب در گروه آزمون به ترتيب 76 و 68 درصد و در گروه شاهد 120 و 122 درصد مي باشد.
نتيجه گيري: تاسيس پايگاه تحقيقات باليني و ارايه خدمات آموزشي – پژوهشي آن در محل کار اعضاي هيات علمي باليني، تاثير مثبتي بر عملکرد و ارتقا شاخص هاي پژوهشي اعضاي مذکور داشته است. بنابراين انجام اقدام مشابه در ساير بيمارستان هاي دانشگاه پيشنهاد مي گردد.