مقاله تاثير استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه 82 تا 100 منتشر شده است.
نام: تاثير استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله سازمان غيردولتي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرزاحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه سازمان ها براي رسيدن به اهدافشان با توجه به شرايط محيطي ازجمله فرصت ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت خويش، استراتژي هايي را اتخاذ مي کنند که سازمان هاي غيردولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در جهت رشد و توسعه سرمايه اجتماعي پرداخته است.
روش: روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ـ پيمايشي مي باشد. داده هاي پژوهش به وسيله پرسشنامه محقق ساخته از طريق 196 نفر از مديران ارشد سازمان هاي غيردولتي در شهر تهران به صورت نمونه گيري خوشه اي گردآوري شده است. بدين منظور پرسشنامه اي در رابطه با اين دو متغير طراحي شد و پس از اطمينان از روايي و پايايي آن در ميان جامعه نمونه توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري توصيفي و براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از تکنيک هاي همبستگي شامل: کلموگروف، اسپيرمن، تاوکندال بي، دي سامرز و براي تعيين اولويت بندي عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که به کارگيري استراتژي هاي نهادهاي غيردولتي، موجب ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي در سازمان ها خواهد شد.
نتيجه گيري: سازمان هاي غيردولتي و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزايش سرمايه اجتماعي مي گردد و مي توانند شرکاي نوپاي دولت در عرصه هاي خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.