مقاله تاثير اسمو پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر دو هيبريد ذرت ارقام (ارقام S.C.704 و S.C.640) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 25 تا 44 منتشر شده است.
نام: تاثير اسمو پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر دو هيبريد ذرت ارقام (ارقام S.C.704 و S.C.640)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله پرايمينگ
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله متوسط جوانه زني و شاخص ويگور 2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سوخت آبنداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات پرايمينگ بر جوانه زني بذر دو هيبريد ذرت (ارقام S.C.704 و S.C.640)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در آزمايشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد واحد قائم شهر در سال 1389 اجرا گرديد. تيمارها شامل بذر دو رقم ذرت (704 و 640) و هفت محلول پرايم پلي اتيلن گلايکول (PEG) با غلظت هاي 5 و 10 درصد، نيترات پتاسيم (KNO3) با غلظت هاي 1 و 2 درصد و کلريد پتاسيم (KCl) با غلظت هاي 2 و 4 درصد، آب و شاهد (بدون پيش تيمار) بود. هر چند هيچکدام از صفات از نظر آماري تحت تاثير رقم ها تفاوت معني داري نشان ندادند، ولي نتايج نشان داد که حداکثر سرعت جوانه زني براي هيدروپرايمينگ (آب) و شاهد (بدون پرايمينگ) بدست آمد و کمترين طول ريشه چه براي محلول پرايم شده نيترات پتاسيم و کلريد پتاسيم با غلظت هاي 2 و 4 درصد و بيشترين ميانگين جوانه زني براي شاهد (بدون پرايمينگ) حاصل شد. حداقل طول ساقه چه براي پرايم نمودن با نيترات پتاسيم و کلريد پتاسيم با غلظت هاي 2 و 4 درصد نتيجه شد. حداکثر شاخص ميزان جوانه زني و ميانگين جوانه زني روزانه براي پرايم شاهد (بدون پرايمينگ) و حداقل متوسط زمان جوانه زني با پرايم نمودن توسط نيترات پتاسيم و کلريد پتاسيم با غلظت هاي 2 و 4 درصد بدست آمد، و بيشترين نسبت وزن خشک ريشه چه به ساقه چه با پرايم نيترات پتاسيم و کلريد پتاسيم با غلظت هاي 1 و 2 درصد حاصل شد. کمترين نسبت وزن تر ريشه چه به ساقه چه با پرايم نمودن نيترات پتاسيم و کلريد پتاسيم با غلظت هاي 2 و 4 درصد حاصل گرديد و همچنين حداکثر شاخص ويگور 2 براي هيدروپرايمينگ (آب) و حداقل آن براي محلول پرايم شده کلريد پتاسيم با غلظت 4 درصد بدست آمد.